Logo
Logo

Kid Songs

Kid Songs

เพลง ก ถึง ฮ

ก.เอ๋ย ก.ไก่ ข.ไข่ อยู่ในเล้า ข.ขวด ของเรา ค.ควาย เข้านา ค.คน ขึงขัง ฆ.ระฆัง ข้างฝา ง.งู ใจกล้า จ.จาน ใช้ดี ฉ.ฉิ่ง ตีดัง ช.ช้าง วิ่งหนี.. ซ.โซ่ ล่ามที.. ฌ.กะเฌอ คู่กัน ญ.หญิง